Bibliografie:

Sebrané spisy C. G. Junga

1. PSYCHIATRICKÉ STUDIE 1966, 1981, 1989

K psychologii a patologii takzvaných okultních fenoménů. 1902

O hysterickém předčítání. 1904

Kryptommnezie. 1905

O manické rozladě. 1903

Případ hysterického suportu u vězenkyně ve vyšetřovací vazbě. 1902

O simulaci duševní poruchy. 1903

Lékařský posudek případu simulované duševní poruchy. 1904

Supervizní posudek dvou protikladných psychiatrických posudků. 1906

Psychologická diagnostika skutkové podstaty. 1905

2. EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMY 1979, 1987

Studie ke slovním asociacím

Experimentální zkoumání asociací zdravých osob (Jung a Riklin) 1904/1906

Analýza asociací epileptika. 1905/1906

Experimentální zkoumání paměťové schopnosti. 1905

O změnách reakčního času v asociačním experimentu. 1905/1906

Psychoanalýza a diagnóza skutkové podstaty. 1906/1941

Asociace, sen a hysterický symptom. 1906/1909

Psychopatologický význam asociačního experimentu. 1906

O poruchách reprodukce při asociačním experimentu. 1906

Metoda asociací. 1910

Rodinná konstelace. 1910

Psychofyzické výzkumy

O psychofyzických průvodních jevech v asociačním experimentu. 1907

Psychofyzická zkoumání s galvanometrem a pneumografem u normálních

a duševně nemocných osob (Jung a Peterson). 1907

Statistika odvodu branců

Nové aspekty kriminální psychologie

Psychologické metody zkoumání užívané na psychiatrické klinice v Curychu

Krátký přehled nauky o komplexech

K psychologické diagnostice skutkové podstaty:

Experiment o skutkové podstatě při jednání porotního soudu v Näf

3. PSYCHOGENEZE DUŠEVNÍCH CHOROB 1968, 1985

O psychologii dementiae praecox: pokus. 1907

Obsah psychózy (Doslov: O psychologickém chápání patologických procesů). 1914

Kritika Bleulerovy práce K teorii schizofrenního negativismu. 1911

O významu nevědomí v psychopatologii. 1914

O problému psychogeneze u duševních chorob. 1919

Duševní nemoc a duše (Vyléčení duševně nemocní?). 1928

O psychogenezi schizofrenie. 1939

Nová pojednání o schizofrenii.1956/1959

Schizofrenie. 1958 (I. svazek)

4. FREUD A PSYCHOANALÝZA 1969/1985

Freudova nauka o hysterii: Odpověď na Aschaffenburgovu kritiku. 1906

Freudovská teorie hysterie. 1908

Analýza snu. 1909

Příspěvek k psychologii fámy. 1910/1911

Příspěvek k poznání snu o číslech. 1910/1911

Morton Price, Mechanismus a interpretace snů – kritická recenze. 1911

Ke kritice psychoanalýzy. 1913

K psychoanalýze. 1912

Pokus o nástin psychoanalytické teorie. 1913/1955

Obecné aspekty psychoanalýzy. 1913

O psychoanalýze. 1916

Akutní otázky psychoterapie (korespondence Jung – Loy). 1914

Předmluvy ke Collected Papers on Analytical Psychology. 1916/1917/1920

Význam otce pro osud jednotlivce. 1909/1962

Úvod ke knize W. M. Kranefeldta Psychoanalýza. 1930

Protiklad Freud – Jung. 1929/1969 (Duše moderního člověka)

5. SYMBOLY PROMĚNY 1973, 1985, 1988

(1952 – Nové zpracování knihy Proměny a symboly libida,1912)

První díl: (VII. svazek)

Úvod

O dvou druzích myšlení

Prehistorie

Hymnus stvořitele

Píseň mola

Druhý díl:

Úvod (VII. svazek)

O pojmu libida (VII. svazek)

Proměna libida (VII. svazek)

Vznik hrdiny (VIII. svazek)

Symbol matky a znovuzrození (VIII. svazek)

Boj o osvobození od matky (VIII. svazek)

Oběť (VIII. svazek)

Závěr

Dodatek: Text Miss Frank Millerové (VII. svazek)

6. PSYCHOLOGICKÉ TYPY 1921/1950

in GW: 1960, 1981, 1986, 1989

Úvod

Problém typu v antických a středověkých duchovních dějinách

O Schillerových myšlenkách k problému typů

Apollinské a dionýské

Problém typu v poznání lidí

Problém typu v básnictví

Problém typu v psychopatologii

Problém typického postoje v estetice

Problém typu v moderní filosofii

Problém typu v životopisectví

Obecný popis typů (I. svazek)

Definice

Doslov

Dodatek: Čtyři práce o psychologické typologii. 1913, 1937, 1928, 1936

7. DVĚ PRÁCE O ANALYTICKÉ PSYCHOLOGII 1964, 1981, 1989

O psychologii nevědomí. 1943/1966

Vztahy mezi já a nevědomím. 1928/1966

Dodatek:

Nové cesty psychologie. 1912

Struktura nevědomí. 1916

8. DYNAMIKA NEVĚDOMÍ 1967, 1982, 1989

O energetice duše. 1928/1971

Transcendentní funkce. 1916/1958 (II. svazek)

Obecné pojednání k teorii komplexu. 1934/1971 (I. svazek)

Význam konstituce a dědičnosti pro psychologii. 1929

Psychologické determinanty lidského chování. 1936/1942

Instinkt a nevědomí. 1928/1971

Struktura duše. 1928/1969

Teoretické úvahy o podstatě duševna. 1947/1954 (II. svazek)

Obecná hlediska psychologie snu. 1928/1971 (I. svazek)

O podstatě snů. 1945/1971 (I. svazek)

Psychologické základy víry v duchy. 1928/1971

Duch a život. 1926/1969

Základní problém současné psychologie. 1931/1969 (Duše moderního člověka)

Analytická psychologie a světový názor. 1931/1969

Skutečnost a nadskutečno. 1933

Životní obrat. 1931/1969 (Duše moderního člověka)

Duše a smrt. 1934/1969 (Duše moderního člověka)

Synchronicita jako princip akauzálních souvislostí. 1952

O synchronicitě. 1952 (II. svazek)

9. PRVNÍ DÍL: ARCHETYPY A KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ 1976, 1985, 1989

O archetypech kolektivního nevědomí. 1935/1954 (II. svazek)

O pojmu kolektivního nevědomí. 1936 (II. svazek)

O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy. 1936/1954 (II. svazek)

Psychologické aspekty archetypu matky. 1936/1954 (II. svazek)

O znovuzrození. 1940/1950

Psychologie archetypu dítěte. 1940/1950 (II. svazek)

O psychologickém aspektu postavy Kory. 1941/1951

O fenomenologii ducha v pohádkách. 1946/1948 (II. svazek)

K psychologii postavy šibala. 1954

Vědomí, nevědomí a individuace. 1939 (III. svazek)

K empirii individuačního procesu. 1934 (Mandaly)

O symbolice mandaly. 1938/1950 (Mandaly)

Mandaly. 1955 (Mandaly)

9. DRUHÝ DÍL: AION 1976, 1985, 1989 (Aion)

Stín

Syzygie anima animus

Úplné bytostné Já

Kristus jako symbol úplného bytostného Já

Znamení Ryb

Proroctví Nostradamovo

O historickém významu Ryby

Ambivalence symbolu Ryby

Ryba v alchymii

Alchymický výklad Ryby

Obecně o psychologii úplného bytostného Já

Struktura a dynamika úplného bytostného Já

Závěr

10.CIVILIZACE NA PŘECHODU 1974, 1981, 1986

O nevědomí. 1918

Duše a Země. 1931/1969

Archaický člověk. 1931/1969

Problém duše moderního člověka. 1928/1969 (Duše moderního člověka)

O problému studentské lásky. 1928

Žena v Evropě. 1927/1965 (IX. svazek)

Význam psychologie pro přítomnost. 1933/1969

K současnému stavu psychoterapie. 1934

Předmluva ke knize rozpravy k současným dějinám. 1946

Wotan. 1936/1946

Po katastrofě. 1945/1946 (Duše moderního člověka)

Problém stínu (Boj se stínem). 1946/1947 (Duše moderního člověka)

Doslov ke knize rozpravy k současným dějinám. 1946 (Duše moderního člověka)

Přítomnost a budoucnost. 1957/1964

Moderní mýtus

– O věcech, které jsou vídány na nebi. 1958/1954 (Tajemno na obzoru)

Dobro a zlo v analytické psychologii. 1959 (IX. svazek)

Svědomí. 1958

Předmluva ke knize Toni Wolffové Studie k psychologii C.G, Junga. 1959

Význam švýcarské linie ve spektru Evropy. 1928

Vzestup nového světa. Recenze knihy H. Keyserlinga Amerika – Vzestup nového světa. 1930

Recenze knihy H. Keyserlinga La Révolution mondiale et la responsabilté de l’esprit (Světová revoluce a duchovní odpovědnost). 1934

Komplikace americké psychologie. 1930

Snící svět Indie. 1939 (IX. svazek)

Co nás Indie může naučit. 1939 (IX. svazek)

Dodatek: Devět krátkých příspěvků. 1933/1938

11. K PSYCHOLOGII ZÁPADNÍHO A VÝCHODNÍHO NÁBOŽENSTVÍ

Západní náboženství

Psychologie a náboženství. 1940/1962 (IV. svazek)

Pokus o psychologický výklad dogmatu trojice. 1942/1948

Symbol proměny ve mši. 1942/1954 (IV. svazek)

Předmluva ke knize V.Whitea God and the Unconscious (Bůh a nevědomí). 1952

Předmluva ke knize Z.Werblowskyho Lucifer and Prometheus. 1952

Bratr Klaus. 1933

O vztahu mezi psychoterapií a duchovní péčí. 1932/1948

Psychoanalýza a duchovní péče. 1928

Odpověď na Jóba. 1952/1967 (IV. svazek)

Východní náboženství

Psychologický komentář ke knize Das tibetanische Buch der grosen Befreiung

(Tibetská kniha velkého osvobození). 1955

Psychologický komentář ke knize Das tibetanische totenbuch (Tibetská kniha mrtvých). 1935/1960

Jóga a Západ. 1936

Předmluva ke knize D.T. Suzukiho Die grose Befreiung – ein führung in den Zen – Buddhismus (Velké osvobození – Úvod do zen – buddhismu). 1939/1958

K psychologii východní meditace. 1943/1948 (IX. svazek)

O indickém svatém – úvod ke knize H. Zimmera der Weg zum Selbst (Cesta k úplnému bytostnému Já). 1944

Předmluva k I-tingu. 1950 (IX. svazek)

12. PSYCHOLOGIE A ALCHYMIE 1972, 1984, 1987

Nedatovaný Úvod k druhému anglickému vydání z roku 1967

Úvod do nábožensko-psychologické problematiky alchymie. 1943

Snové symboly individuačního procesu. 1936 (V. svazek)

Představy vykoupení v alchymii. 1937 (VI. svazek)

Epilog

13. STUDIE O ALCHYMICKÝCH PŘEDSTAVÁCH 1978, 1982

Komentář ke knize Das Geheimnis der Goldenen Blüte (Tajemství zlatého květu) 1929/1965

Duch Merkurius. 1943/1948 (Duch Merkurius)

Vize Zosimovy. 1938/1954 (IX. svazek)

Paracelsus jako duchovní zjev. 1942 (Paracelsica)

Filozofický strom. 1945/1954

14. MISTERIUM CONIUCTIONIS 1968, 1984

První díl 14/I 1968, 1984:

Komponenty Coniunctia

Paradoxa

Personifikace protikladů

Úvod – Sol – Sulphur – Luna – Sal

Druhý díl 14/II 1968, 1984

Rex a Regina

Adam a Eva

Konjunkce

Doplňkový díl 14/III 1973, 1984

Aurora Consurgens (Vydala a komentářem opatřila Marie Louise von Franz)

15. O FENOMÉNU DUCHA V UMĚNÍ A VĚDĚ 1971, 1984

Paracelsus. 1929/1969

Paracelsus jako lékař. 1941/1942 (Paracelsica)

Sigmund Freud jako kulturně historický jev. 1932/1969

Sigmund Freud – Posmrtná vzpomínka. 1939

Na památku Richarda Wilhema. 1930/1969

O vztahu mezi analytickou psychologií a básnickým dílem. 1922/1969

Psychologie a poezie. 1930/1950 (IX. svazek)

Ulysses – Monolog. 1932/1969 (Duše moderního člověka)

Picasso. 1932/1969 (Duše moderního člověka)

16. PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE 1958, 1984

Obecné problémy psychoterapie

Zásadní aspekty praktické psychoterapie. 1935 (I. svazek)

Co je psychoterapie? 1935

Některé aspekty moderní psychoterapie. 1930

Cíle psychoterapie. 1929/1969 (I. svazek)

Problémy moderní psychoterapie. 1929/1969

Psychoterapie a světový názor. 1943/1946 (I. svazek)

Lékařství a psychoterapie. 1945

Psychoterapie v přítomnosti. 1945/1946 (I. svazek)

Základní otázky psychoterapie. 1951 (I. svazek)

Speciální problémy psychoterapie

Terapeutická hodnota abreakce. 1921 (I. svazek)

Praktická použitelnost analýzy snu. 1934/1969 (I. svazek)

Psychologie přenosu. 1946 (III. svazek)

17. O VÝVOJI OSOBNOSTI 1972, 1985, 1988

O konfliktech dětské duše. 1910/1969

Úvod ke knize F.G.Wickesové Analyse der Kindersele (Analýza dětské duše). 1931/1969

O vývoji a výchově dítěte. 1923

Analytická psychologie a výchova. 1926/1969

Nadaný. 1943/1969 (Duše moderního člověka)

Význam nevědomí pro individuální výchovu. 1928

O vzniku osobnosti. 1934/1969 (Duše moderního člověka)

Manželství jako psychologický vztah. 1937/1969 (Duše moderního člověka)

18. SYMBOLICKÝ ŽIVOT 1981

Různé spisy

První díl 18/I

O základech analytické psychologie. 1935

Symboly a interpretace snů. 1961

Symbolický život. 1939

Doplňky k sebraným spisům 1, 3, 4

Druhý díl 18/II

Doplňky k sebraným spisům 5, 7-12

19. BIBLIOGRAFIE 1983

Publikované spisy C. G. Junga

Původní práce a překlady

Sebrané spisy C. G. Junga

Semináře C. G. Junga

20. CELKOVÝ REJSTŘÍK

Dodatkový díl – Semináře

DĚTSKÉ SNY

DOPISY

ve třech svazcích - 1906 -1961 (Sto dopisů - výbor z korespondence)

(Z knihy: Duše moderního člověka - str. 335-344)

Na začátek stránky