Postoj

(viz také přizpůsobení, typ, typologie)

Postoj je schopnost psýché jednat a reagovat určitým typickým způsobem.

Z velkého počtu existujících nebo možných postojů jsem vyčlenil čtyři, které jsou primárně určovány čtyřmi základními psychologickými funkcemi: myšlením, cítěním, vnímáním a intuicí. Jestliže kterýkoli z těchto postojů je postojem habituálním, je jednoznačným puncem na charakteru individua a já hovořím o psychologickém typu. Tyto funkční typy, které můžeme nazvat myslivým, citovým, vnímavým a intuitivním typem, mohou být rozděleny do dvou tříd ... na racionální a iracionální ... Další rozdělení - na extroverzi a introverzi - určuje převažující trend pohybu libida.

Cokoli se člověku přihodí, může být z psychologického hlediska nahlíženo prizmatem habituálních postojů ... které jsou výsledkem všech faktorů s rozhodujícím vlivem na psýché, jako jsou vrozené dispozice, vlivy prostředí, životní zkušenosti, vhled a přesvědčení nabyté prostřednictvím diferenciace kolektivních stanovisek atd.

Ve své podstatě je postoj fenoménem individuálním, který se obratně vzpírá vědeckému zkoumání. Nicméně v každé jednotlivé zkušenosti můžeme rozlišit určité typické postoje ... Jestliže funkce převládá, vede to k typickému postoji ... Existuje tedy typický myslivý, citový, vnímavý a typický intuitivní postoj.

(Zkráceno)