1. ZÁKLADNÍ ALCHYMICKÉ POJMY

C.  PŘEDSTAVY CÍLE A JEHO SYMBOLY

Uspořádání fází u jednotlivých autorů podstatně závisí na představě cíle: buď jde o červenou tinkturu (aqua permanens [věčná, trvalá voda]), nebo o kámen filosofů či mudrců (lapis philosophorum), který jako hermafrodit obsahuje obojí, nebo o panaceu - všelék (aurum potabile [pitné zlato] elixír vitae [elixír života]), filosofické zlato, zlaté sklo (vitrum aureum), kujné sklo (vitrum malleabile). Představy cíle jsou stejně tak nejasné a pestré jako jednotlivé procesy. Například kámen filosofů je často prvotní látka nebo prostředek k výrobě zlata nebo vůbec mystická bytost, která bývá příležitostně označována jako zemský Bůh (Deus terrestris), spasitel (salvator) nebo syn kosmu, makrokosmu (filius macrocosmi), postava, již lze srovnat s gnostickým Anthrópem, božským prvotním Člověkem, Pračlověkem.

Anthrópos jako anima mundi obsahující čtyři elementy a označená desítkou, jež znamená dokonalost (1+2+3+4).

Vedle pojmu materia prima hrají významnou úlohu ideje vody(aqua permanens) nebo ohně (ignis noster [náš oheň]). Ačkoli jsou tyto dva elementy protikladné a dokonce vytvářejí typickou dvojici protikladů, jsou podle svědectví autorů přesto jedním a tím samým. Stejně jako materia prima má i voda tisíc jmen;ano, je to prvotní látka Kamene.

... filosofická voda je sám Kámen, respektive prima materia; zároveň je však i jejich rozpouštědlem, jak se ukazuje v bezprostředně následujícím návodu:

Rozetři Kámen na velmi jemný prach a (ten) vlož do nejčistšího, nebeského (coelestino) octa. Rázem se rozpustí a vznikne filosofická voda.

Stejnou úlohu jako má voda, lze doložit i v případě ohně. Dalším pojmem nemenšího významu je hermetická nádoba (vas Hermetis), v podstatě rétora nebo tavící pec jako schránka substancí, jež mají být proměněny. Ačkoli jde o nástroj, přece má zvláštní vztahy jak k prvotní látce (prima materia), tak ke kameni (lapis). Není tedy pouhým zařízením. Nádoba je pro alchymistu něčím naprosto zázračným: je to vas mirabile (podivuhodná nádoba). Marie prorokyně říká, že celé tajemství spočívá ve vědění o hermetické nádobě. Unum est vas (jediná je nádoba), zdůrazňuje se opakovaně. Musí být naprosto kulatá, aby napodobovala sférický vesmír, neboť vlivy hvězd v ní mají přispět ke zdaru operace. Je to jakási matrix, respektive uterus (děloha), ze které se narodí filius philosophorum (syn filosofů), zázračný Kámen.

Co se týče průběhu celého procesu, jsou autoři vágní a protiřečí si. Mnozí se spokojí s několika stručnými náznaky, jiní sestavují podrobný seznam rozličných operací. Tak Josephus Quercetanus, alchymista, lékař a diplomat, vytvořil roku 1576 pořadí dvanácti operací, jež vypadá následovně:

1. Calcinatio

2. Solutio

3. Elementorum separatio

4. Coniunctio

5. Putrefactio

6. Coagulatio

7. Cibatio

8. Sublimatio

9. Fermentatio

10. Exaltatio

11. Augmentatio

12. Proiectio

Jak ukazuje literatura, každý z těchto pojmů je mnohoznačný. Tento dojem v dostatečné míře získáme, už když si pročteme příslušná vysvětlení v Rulandově slovníku.

Dvanáct alchymistických operací znázorněných jako strom filosofů (arbor philosophica).

To je asi z povrchního pohledu a nejhrubších rysech osnova nám všem známé alchymie. Z hlediska našeho moderního chemického vědění si pod tím dokážeme představit jen málo nebo vůbec nic; a sáhneme-li po textech a stech a stech postupů a návodů, které nám zanechal středověk a antika, najdeme mezi nimi jen poměrně málo takových, jež by obsahovaly nějaký rozpoznatelný chemický smysl.

Co tedy - můžeme se právem zeptat - podněcovalo dávné alchymisty k tomu, aby neochvějně dále laborovali nebo - jak oni říkali - operovali a dále psali traktáty o božském umění, když přece bylo celé jejich počínání dojemně beznadějné? Zadostiučinění z konání, z dobrodružství, z hledání (quaerere) a nacházení (invenire) nemůžeme podceňovat. Trvá, dokud se metodika zdá být smysluplná. V té době ale nebylo nic, co by mohlo alchymistu přesvědčit o nesmyslnosti jeho chemického počínání, a navíc se mohl ohlížet na dlouhou tradici, jež obsahovala nemálo svědectví o těch, kteří dospěli k zázračnému výsledku.

Pokračovat - Projekce psychických obsahů