Mateřský komplex

Skupina emočně zabarvených představ, asociovaných se zážitky a obrazem matky.

Mateřský komplex je potencionálně aktivní komponentou psýché každého člověka; je formována především zkušeností s vlastní matkou, ale také zkušeností z dalšími ženami a kolektivními očekáváními. Působení konstelovaného mateřského komplexu se různí podle toho, zda jde o syna či o dceru.

Typickými účinky na syna jsou homosexualita a donchuanismus, příležitostně také impotence (tehdy, jestliže se zde současně podílí otcovský komplex). U homosexuality lpí někdy i heterosexuální složky v nevědomé formě na matce, u donchuanismu je matka nevědomě hledána v každé ženské.

U dcery je vliv mateřského komplexu na její femininní instinkty nesmírně dalekosáhlý a sahá do jejich substance až k jejich inhibici.  V prvním případě dochází k tomu, že si žena dostatečně neuvědomuje svou vlastní osobnost.

Vystupňování ženskosti znamená zesílení všech ženských instinktů, v prvé řadě instinktu mateřského. Negativní aspekt takového vystupňování představuje žena, jejímž jediným cílem je rození. Muž je  ... hlavně nástrojem plození a jako objekt, o nějž je nutno pečovat, je zařazen mezi děti, chudé příbuzné, kočky, slepice a nábytek.

(Zkráceno)