Rosarium Philosophorum    -       Růžová zahrada filosofů:

(Základ znázornění jevů přenosu)

  1. Merkuriova studna

Merkuriova voda může způsobit velkou radost i depresi …

… právě tak, jako v terapii

Nádoba ve které probíhá práce, obsahuje božskou vodu. Hvězdy ve čtyřech rozích představují čtyři prvky v oddělených a nepřátelských stavech, které potřebují být sjednoceny tak, jak ukazuje pátá hvězda nad kašnou. Tyto čtyři prvky jsou Jungovi čtyři funkce a pátý prvek (quinta essentia) je celistvost bytostného Já.

Hvězdy na nádobě představují šest planet a trojitá kašna uprostřed je sedmá planeta Merkur. Merkuriova kašna je „podsvětní“ nebo podzemní protějšek křesťanské trojice

  1. Král a královna

Překřížené větve ukazují, že vztah začíná nedorozuměním

Vztah spojující všechna možná vědomá i nevědomá stadia.

Král a královna jsou slunce a měsíc, animus a anima, bratr a sestra. Jsou zcela oděni, skrývají svůj přirozený stav. Podání levé ruky vyjadřuje zlověstné spojení. Levá strana je temná, nevědomá, což naznačuje incestní svatbu. V pravé ruce král a královna drží větve se čtyřmi květy – čtyřmi prvky. Holubice, nebo duch svatý, sestupuje a spojuje je do sjednocení, které je také duchovní. Incest, spojení protikladů, symbolizuje svatbu s vlastní bytostí, stání se sebou samým, individuaci.

Král a královna jsou nevědomé postavy alchymisty a jeho pomocnice – animy.

Pokud jde o přenos, toto je původní setkání analytika a pacienta.

„Incestní“ podání ruky naznačuje, že nevědomé dětské fantazie, původně vložené do členů rodiny, jsou přeneseny na analytika a poskytují „prvotní hmotu“ pro analytickou práci.

  1. Nahá pravda

Obnažený kontakt představuje spojení stínu s Já.

Včlenění stínu přináší návrat těla.

Král a královna stojí proti sobě tak, jak jsou, bez obvyklých přestrojení. Každý z nich má nyní jednu květinu místo dvou, což symbolizuje, že dva prvky se pojily do dvojice v částečném sjednocení.

Živočišný pud a primitivní vědomí splývají, a nejsou přitom vytěsněny smyšlenkami a klamy.

  1. Ponoření v lázni

Lidská bytost bez vztahu může dosáhnout celistvosti jen skrze duši …

 

Král a královna sestupují do vody – nevědomí. Ponoření se je pouť nočním mořem nebo rozložení, které je navrací do temného počátečního stavu. Studna je děloha, v níž se člověk může znovu zrodit.

Král a královna jsou spojeni „nad a pod“ – holubicí a také vodou Merkuria, nevědomím. Král a královna – nebo duch a tělo – bez duše, která je poutá, nejsou ve spojení. Holubice a voda symbolizují pouto duše.

  1. Coniunctio
 

 

Krále a královnu nyní zaplavuje moře. K souloži dochází ve vodě, v nevědomí. Vrátili se na začátek – massa confusa nebo „uvolněný chaos“ a v tuto chvíli je zplozen lapis.

  1. Smrt a rozklad

... ale také to může vést k nafouknutí Já.

… pokud se já ztotožní s nevědomými obsahy, je jimi „znečištěno“.

Král a královna jsou mrtví a přešli v bytost s dvěma hlavami – hermafrodita. Po pohlavním styku nastává stav rozkladu, trest za hřích krvesmilstva a početí. Je to známé jako nigredo, stav černoty, který vyžaduje od alchymisty sebeočištění.

Nigredo ukazuje, že když identita přechází do nevědomí, psychický život ustrne. Také to v analýze představuje stádium, kdy jsou opuštěny projekce.

Když se já úspěšně spojí s nevědomým obrazem duše, vytvoří novou osobnost složenou z obojího, bytostné Já neboli sjednocení protikladů.

  1. Vzestup duše

Všechno závisí na schopnosti dovést pacienta k pochopení toho, co se děje.

Tak, aby se mohlo uskutečnit zrození „vnitřního“ člověka.

Duše opouští ducha a tělo krále a královny s velkými těžkostmi. Na rozdíl od obvyklé představy početí nepřichází „shora“, aby oživila tělo, ale odchází z těla, aby vystoupila směrem k nebi. Později sestoupí jako léčivá síla a spasitel, obdoba Kristova druhého příchodu.

Toto je bezduché stadium v analýze, kdy se pacient není schopen orientovat, jako při schizofrenii. Tento rozpad prvků – čtyř funkcí – vedl k oddělení a zhroucení existujícího jáského vědomí. Analytik, stejně jako alchymista, musí v tomto stádiu nepřetržitě pracovat, aby pomohl „vzkříšení“ královského páru.

  1. Očišťování

Alchymista by nyní měl roztrhat své knihy, protože teoretické porozumění nestačí.

Spojení protikladů musí být pochopeno všemi čtyřmi funkcemi – myšlením, cítěním, vnímáním a intuicí.

Sestupuje rosa – aqua sapientiae neboli voda moudrosti – která je předzvěstí božského narození. Osvícení odplaví nigredo albedem neboli bělením, jako východ slunce po temnotě.

V tomto stádiu analýzy, kdy byly nevědomé obsahy přivedeny do vědomí a teoreticky zhodnoceny, se pacient obvykle domnívá, že bylo dosaženo cíle.

  1. Návrat duše

Pacienti začnou v tomto stadiu do své duše začleňovat protiklady.

Vidí své tělo jako oddělené, v dálce.

Duše sestoupí z nebe, aby vdechla život hermafroditovi. Dva havrani dole na obrázku naznačují, že dvojice protikladů v oblasti nevědomí stále existuje. Okřídlení a bezkřídlí ptáci symbolizují dvojí povahu Merkuria – podsvětní (zemité podsvětí) a vzdušnou (vzdušný, horní svět) stránku.

  1. Nové zrození
 

 

Rebis neboli „znovuzrozený“ je okřídlený hermafrodit stojící na měsíci, stále ještě v přítomnosti hadů a havrana – tvorů spojených s ďáblem.