Glosář gnostických pojmůAbraxas

Abraxas: Jméno, které dával Basileidés a po něm další gnostikové mytologické postavě spojované se sjednocením protikladů.

Achamot (hebr.): Sofia ve své nižší či nedokonalé podobě.

Anthrópos (řecky): Člověk. Nebeský prototyp člověka, stvořený opravdovým božstvím.

Archón (řecky): Vládce. Nižší kosmická bytost, která vládne a omezuje lidskou duši.

Barbarská slova: Slova, která nepocházejí ze žádného známého jazyka, skládají se především ze samohlásek a v gnostických spisech jsou často užívána jako magické formule.

Barbelo (hebr.): Ženské božství ve své dokonalé podobě.

Karpokratiáni: stoupenci Karpokrata. Většina autorů tuto školu spojuje s koncepcí reinkarnace a s výrazně indeterministickými tendencemi.

Demiurg (řecky): Tvůrce dolního světa, který sám není dokonalý a postrádá absolutní inteligenci.

Evangelium (řecky): U gnostiků jakýkoli spis vedoucí k osvícení či poznání (gnósis).

Gnósis (řecky): Spirituální poznání, získané intuitivně.

Ialdabaot: Jedno ze jmen demiurga.

Kabbala (hebr.): Tajná mystická tradice judaismu. Často je nazývána židovským gnosticismem.

Logos (řecky): Slovo označující nejvyššího Boha. Často ztotožňováno s Ježíšem.

Mandejci (aram.): Jediní nepopiratelně přímí následovníci gnostiků, dodnes přežívají na Blízkém východě.

Manicheismus (persky): Gnostický systém, který ve 3. stol. n. l. vytvořil Peršan Mání a jež přežil do 20. století.

Norea (hebr.): Žena Noemova, zmiňovaná v gnostických spisech.

Nús (řecky): U Platóna nejvyšší část duše, u gnostiků první vědomá emanace nejvyššího božství.

Ogdoad (řecky): Posvátný osmičkový princip, zpravidla označující překročení sedmi planetárních sfér.

Ofité (řecky): Gnostická škola spojovaná se symbolem božího hada (řecky ofis).

Pistis (řecky): Víra, věrný. vlastnost spirituální důvěry, často připisovaná Sofii, která je nazývána Pistis Sofia.

Saklás (aram.): Šašek, blázen. Jedno ze jmen demiurga.

Sofia (řecky): Moudrost. Jméno ženského principu zahrnutého do projevů života kosmu i člověka. Je pomocnicí a inspirací všech gnostiků.

Šimoniáni (hebr.): Škola spojovaná s postavou Šimona Mága, podle tradice prvního gnostického učitele.

Valentiniáni (lat): Gnostická škola spojovaná s Valentínem, která měla nejblíže ke křesťanství.

(Z knihy: Carl Gustav Jung a gnóze - str. 295-296)