Reduktivní přístup

(srv. konstruktivní přístup, finální přístup)

Reduktivní přístup označuje Freudovu metodu interpretace snů a neurotických příznaků; tento přístup obecně přikládá zásadní důležitost událostem vnějšího světa, zejména v dětství.

Reduktivní metoda je na rozdíl od metody konstruktivní orientována zpětně ... Freudova i Adlerova interpretační metoda je reduktivní, protože v obou případech jde o redukci na elementární procesy přání nebo usilování, jejichž povahu nakonec zhodnotili jako infantilní nebo fyziologickou ... Redukce skutečný význam nevědomého produktu dezintegruje, protože buď nachází jeho antecendenty v minulosti, čímž ho anihiluje, nebo ho sice integruje, ale pak jde o integraci jednak definitivní, a navíc do téhož elementárního procesu, z něhož tento produkt vzešel.

Při reduktivní či mechanistické metodě výkladu snů jsou snové obrazy a situace vztahovány k osobám a situacím v konkrétní realitě. Konstruktivní nebo finální přístup je orientován na symbolické obsahy snů. Ačkoli se Jung soustředil zejména na symbolické obsahy snů, považoval reduktivní analýzu za první a rovněž důležitý stupeň při léčbě psychologických problémů zejména první poloviny života.

Neuróza mladého člověka obvykle vzniká z rozporu mezi realitou a nepřiměřeným infantilním postojem, který je z kauzálního hlediska charakterizován abnormální závislostí na skutečných nebo imaginárních rodičích a z teologického hlediska nerealizovatelnými, plány a aspiracemi. Zde je reduktivní Freudova metoda na místě.