4. MATERIA PRIMA

C.  VŠUDYPŘÍTOMNOST A DOKONALOST

Prima materia má charakter všudypřítomnosti (ubikvity):lze ji získat stále a všude; to znamená, že k projekci může dojít vždy a všude. Sir George Ripley, anglický alchymista píše: Filosofové říkají hledajícím, že ptáci a ryby nám lapis přinášejí, každý člověk jej má, lapis je na každém místě, v tobě, ve mě, v každé věci, v čase a prostoru. Nabízí se v laciné podobě (vili figura). Z něho vzniká naše věčná voda (agua pernamens). Materia prima je podle Ripleye voda; ona je ten hmotný princip všech těl, i Merkurova. Ona je hylé, jež stvořitelským aktem Boha vznikla jako temná koule (sphaercium opus) z chaosu. Chaos je massa confusa, z níž pochází Kámen. Hylická voda obsahuje skrytý elementární oheň. V traktátu De sulphure obsahuje zemský element jako vnitřní protiklad ignis gehennalis, pekelný oheň. U Hortulanta pochází Kámen z nerozlišené hmoty (massa confusa), jež v sobě obsahuje všechny elementy. Tak jako svět vznikl z nerozlišeného chaosu (chaos confusum), tak z něho vzniká i Kámen. V ideji rotující vodní koule zaznívají novophýtagorejské představy: u Archýta je světová duše kruh nebo koule, u Filoláa svou rotací s sebou veze svět. Původní obraz se nachází asi u Anaxagora, kde nús (duch) způsobuje v chaosu vítr. Důležitá je rovněž kosmogonie Empedoklova, kde sjednocením nestejnorodého (následkem působení přátelství, [filia]) vznikne sfairos (kulovitá bytost). Její označení za nejblaženějšího boha (eudaimopnestatos theos), vrhá zvláštní světlo na dokonalou kulatou povahu Kamene, jenž stejně tak z počáteční koule pochází, jako už jí sám také je; proto se prima materia začasté jmenuje lapis, jenom je tento stav tím skrytým, který musí být Uměním a milostí Boží převeden do stavu druhého, manifestního. Proto se pojem prima materia příležitostně kryje s pojmem počátečního stavu procesu, totiž černi (nigredo). Pak je to černá země, do níž se seje zlato nebo lapis jako pšeničné zrno. To je černá, magicky plodná země, již vzal Adam s sebou z ráje, zvaná též antimon a označovaná jako černá, černější než černá (nigrum nigrius nigro).

Černý (nigredo) stojící na kulatém (sol niger, černé slunce).

Pokračovat - Král a královský syn