Pud

(viz také archetyp, archetypický obraz)

Pud, instinkt, je bezděčné puzení směrem k určitým aktivitám.

Všechny duševní procesy, jejíchž energie není pod vědomou kontrolou, jsou instinktivní.

Pudy s jejich původní silou podstatně ztěžují sociální přizpůsobení.

Pud není ničím izolovaným a prakticky ho ani izolovat nelze. Vždy s sebou přináší archetypické obsahy duchovního aspektu, kterými se jednak zakládá a zdůvodňuje a jednak omezuje. Jinými slovy, pud se vždy a nevyhnutelně sdružuje s něčím, jako je světový názor, ať už by byl tento názor jakkoli archaický, nejasný a temný. Pud vybízí člověka k přemýšlení, a když o něm člověk nepřemýšlí dobrovolně, vzniká nutkavé myšlení, neboť oba póly duše, pól fyziologický a pól duchovní, jsou spolu nerozlučně spojeny.

Jakýkoli duševní proces, který se obvykle nachází pod kontrolou vědomí, se může stát instinktivním, nasytí-li se nevědomou energií. K tomu dochází snadno při snížení úrovně vědomí, jak je tomu při únavě, ve stavech intoxikace nebo při depresi atd. Obráceně mohou být pudy civilizovány a podrobeny vědomé kontrole.

Pud podrobený přílišnému působení ducha si vybírá svoji daň ve formě autonomního komplexu; právě to je jednou z hlavních příčin neurózy.

(Zkráceno)